Skip to main content

این صفحه صرفا جهت ارسال نظرات شما مشتریان ، بازدید کنندگان و همکاران محترم ایجاد شده است. لذا چنانچه نظر مثبت (حسن انجام کار) ، انتقاد ، پیشنهاد و یا راه کاری در مورد eSiteDesign.com و نحوه ارائه سرویس ها دارید ، می توانید از این طریق ارسال نمائید. نقطه نظرات ارائه شده شما ، بسیار برای ما با ارزش و اهمیت می باشد و eSiteDesign.com این اطمینان را می دهد که نسبت به نظرات شما مشتریان عزیز بررسی و پیگیری لازم را انجام دهد. جهت حصول اطمینان از اینکه نظرات توسط مشتریان فعلی ارسال شده است، از شما تقاضا می شود که نام دامنه مربوط به سرویس فعلی خود را که توسط eSiteDesign.com ارائه می شود، نیز ذکر نمائید.